نشرات

شاروالیها در افغانستان (نسخه انگلیسی)

شاروالیها در افغانستان ( نسخه دری)

گزارش حکومتداری شهری در سال مالی 1397

نشریه ربعوار معینیت شاروالیها

شماره 1,           

شماره 2,          

شماره 3

 

ESMF English

ESMF Executive Sammary English

ESMF چارچوب مدیریت اجتماعی و محیطی

ESMF د ټولنیز او محیطی مدیریتی کاری چوکاټ

RPF Executive Sammary English

RPF چارچوب کاری پالیسی اسکان مجدد

RPF د بیا میشت کیدو د پالیسی کاری چوکاټ