شاروالی های مراکز ولایات

 در ماده 141 قانون اساسی کشور در مورد شاروالیها چنین تسجیل یافته "برای ادارۀ امور شهری، شاروالی تشکیل میشود. شاروال و اعضای مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شوند. امور مربوط به شاروالی ها توسط قانون تنظیم می گردند." قانون جدید شاروالیها که اخیراً تدوین گردیده و قرار است قانون شاروالیها که در سال 1379 توشیح شده بود لغو و قانون جدید شاروالیها که اکنون برای تصویب به پارلمان (ولسی جرگه) ارجاع شده جایگزین آن گردد. تا اکنون نظر به مشکلات تخنیکی و مالی راه اندازی انتخابات شاروالیها صورت گرفته نتوانسته است.

 به تعداد 8200 تن کارمند بشمول شاروالان در 153 شاروالی با تشکیل متفاوت از 20 کارمند الی 1000 کارمند ایفای وظیفه مینمایند. شاروالی پارون کوچکترین شهر (مرکز ولایت نورستان) دارای شش تن کارمند و حال آنکه شهر های بزرگ هرات و کندهار با داشتن بالترتیب 1100 و 950 تن کارمند میباشند.

رده بندی شاروالیها

 از جمله 181 شاروالی ثبت شده در ریاست عمومی امور شاروالیها ، یکتعداد ازین شاروالیها بنابر معاذیر امنیتی در محلات و یا بنابر عدم موجودیت منابع عواید کافی جهت تداوم کاری ، فعالیت ندارند. از جمله 153 شاروالی فعال موجود است که شامل 33 شاروالی مراکز ولایات و 120 شاروالی ولسوالی میباشد. شاروالی فعال همانا به شاروالی خطاب میشود که تشکیل و بودجه منظور شده منجانب دولت مرکزی در هر سال داشته باشد. شاروالی که نتواند بودجه سالانه خود را ترتیب نماید در همان سال از لست شاروالیها باز داشته میشود.

نظر به تصمیم مشترک ادارات ذیربط (اداره امور، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره مستقل ارگانهای محلی بشمول ریاست عمومی امور شاروالیها)  با در نظرداشت ظرفیت موجود در شاروالی ها و عواید ثابت تحصیل شده سالانه شاروالیها بدون درنظرداشت درجه ولایت به سه کتگوری تقسیم بندی گردیده اند.

لست شاروالیها با کتگوری تثبیت شده مطابق به معیارات فوق در جدول ذیل نشانداده شده است:

ولایت شاروالی کتگوری
بلخ مزارشریف اول
هرات هرات اول
ننگرهار جلال آباد اول
کندهار کندهار اول
هلمند لشکرگاه دوم
کندز کندز دوم
بغلان پلخمری دوم
نیمروز زرنج دوم
غزنی غزنی دوم
خوست خوست دوم
تخار تالقان دوم
فراه فراه دوم
پکتیا گردیز سوم
کنر اسعد آباد سوم
لغمان مهترلام سوم
سمنگان ایبک سوم
فاریاب میمنه سوم
جوزجان شبرغان سوم
بدخشان فیض آباد سوم
میدان وردک میدان شهر سوم
سرپل سرپل سوم
بادغیس قلعه نو سوم
بامیان بامیان سوم
لوگر پل علم سوم
پکتیکا شرنه سوم
ارزگان ترینکوت سوم
غور فیروزکوه (چغچران) سوم
پروان چاریکار سوم
دایکندی نیلی سوم
پنجشیر بازارک سوم
کاپیسا محمود راقی سوم
زابل قلات سوم
نورستان پارون سوم