عواید و بودجه شاروالیها

شاروالیها در رشد عواید تفویض صلاحیت گردیده اند تا مصارف ارایۀ خدمات به مردم محل را تمویل و بموقع مناسب پول بدسترس شاروالی قرار داشته باشد. منابع عوایدی شاروالیها توسط وزارت مالیه تعیین نرخ می گردد.

منابع عوایدی شاروالیها به دوکتگوری ثابت و غیر ثابت آن تقسیم بندی گردیده است و یک نقش مهم در ترکیب یا تشکیل بودجۀ سالانۀ شاروالی ایفا می نماید. قدم مهم برای ازیاد بخشیدن عواید شاروالیها برای عرضۀ بهتر خدمات عبارت است از شناسائی و کود گذاری هر منبع عوایدی شاروالیها برای هدف حسابداری در شاروالیها می باشد. 

 

بودجه و تشکیل شاروالی ها در سال مالی 1398

1- بامیان

2- پل علم

3- ترینکوت

4- جلال آباد

5- چاریکار

6- خوست

7- شبرغان

8- فیروزکوه

9- قلات

10- قلعه نو

11- کندهار

12- لشکرگاه

13- مزارشریف

14- مهترلام

15- میمنه

16- نیلی