عواید و بودجه شاروالیها

شاروالیها در رشد عواید تفویض صلاحیت گردیده اند تا مصارف ارایۀ خدمات به مردم محل را تمویل و بموقع مناسب پول بدسترس شاروالی قرار داشته باشد. منابع عوایدی شاروالیها توسط وزارت مالیه تعیین نرخ می گردد.

شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان، از جهت تپۀ گلغندی تصویر برداری شده و این ساحه یک منبع عوایدی برای شاروالی میباشد

منابع عوایدی شاروالیها به دوکتگوری ثابت و غیر ثابت آن تقسیم بندی گردیده است و یک نقش مهم در ترکیب یا تشکیل بودجۀ سالانۀ شاروالی ایفا می نماید. قدم مهم برای ازیاد بخشیدن عواید شاروالیها برای عرضۀ بهتر خدمات عبارت است از شناسائی و کود گذاری هر منبع عوایدی شاروالیها برای هدف حسابداری در شاروالیها می باشد.