تعیین سرحدات و نواحی شهرها

شهر های مراکز ولایات عمدتاً به نواحی تقسیم گردیده که هریک آن به اسم ناحیه یاد میگردند. در 33 شهرهای مراکز ولایات مجموعاً 159 ناحیه موجود است که در بیشترین مراکز ولسوالیها به نام نواحی ساحاتی وجود ندارد.

یکی از چالشهای تخنیکی فراروی برگزاری انتخابات شاروالیها همانا توسعه سریع شهری بوده که تعیین سرحدات شهر ها را مشکل میسازد تا محدوده و تعیین افراد واجد شرایط برای رایدهی شاروالیها مشخص گردد. برای حل این معضل ریاست عمومی امور شاروالیها با ادارات ذیربط سرحدات 17 شهر از مراکز 33 ولایت را تعیین نموده که توسط ادارات ذیربط نیز منظورگردیده است.