شاروالیها

 در ماده 141 قانون اساسی کشور در مورد شاروالیها چنین تسجیل یافته "برای ادارۀ امور شهری، شاروالی تشکیل میشود. شاروال و اعضای مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شوند. امور مربوط به شاروالی ها توسط قانون تنظیم می گردند." قانون جدید شاروالیها که اخیراً تدوین گردیده و قرار است قانون شاروالیها که در سال 1379 توشیح شده بود لغو و قانون جدید شاروالیها که اکنون برای تصویب به پارلمان (ولسی جرگه) ارجاع شده جایگزین آن گردد. تا اکنون نظر به مشکلات تخنیکی و مالی راه اندازی انتخابات شاروالیها صورت گرفته نتوانسته است.

به تعداد 8200 تن کارمند بشمول شاروالان در 153 شاروالی با تشکیل متفاوت از 20 کارمند الی 1000 کارمند ایفای وظیفه مینمایند. شاروالی پارون کوچکترین شهر (مرکز ولایت نورستان) دارای شش تن کارمند و حال آنکه شهر های بزرگ هرات و کندهار با داشتن بالترتیب 1100 و 950 تن کارمند میباشند.