شورا های شاروالیها

 در ماده 141 قانون اساسی کشور در مورد شاروالیها چنین تسجیل یافته "برای ادارۀ امور شهری، شاروالی تشکیل میشود. شاروال و اعضای مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شوند. امور مربوط به شاروالی ها توسط قانون تنظیم می گردند." قانون جدید شاروالیها که اخیراً تدوین گردیده و قرار است قانون شاروالیها که در سال 1379 توشیح شده بود لغو و قانون جدید شاروالیها که اکنون برای تصویب به پارلمان (ولسی جرگه) ارجاع شده جایگزین آن گردد. تا اکنون نظر به مشکلات تخنیکی و مالی راه اندازی انتخابات شاروالیها صورت گرفته نتوانسته است.

 به اساس طرزالعمل منظور شده تعداد اعضای شورای مشورتی شاروالیها وابسته به تعداد نواحی در شهر ها میباشد. در ساحات ممکنه، نمایندگان نواحی از میان شورا های انکشافی محلات CDC ، شورای گذر GOs و شورای انکشافی ساحه  ADCs و شورای ناحیه NCs که قبلاً ایجاد گردیده بحیث عضو در شورای مشورتی شاروالی انتخاب میگردند. در صورتیکه چنین شورا ها ایجاد نشده باشد از سطح مساجد جامع، تکیه خانه ها و سایر اماکن مقدس نمایندگان به شورای مشورتی شاروالی انتخاب میگردند.

 سیستم اشتراک همگانی برای نمایندگی و منعکس نمودن حضور تمامی ساکنین شهر در تاسیس شورای مشورتی شاروالیها بکار گرفته شده است. از هر گروه و گروپ ذیل نمایندگان درین شورا عضویت دارند. مانند: زنان، جوانان، جامعه مدنی، رسانه ها، شهدا و معلولین، بزرگان دینی (علما) و نماینده پیشه وران. در نظر است تا عضویت و اشتراک زنان درین شورا ها الی 25 فیصد افزایش یابد. الی رسیدن به آن اکنون حد اقل 10 فیصد کرسی ها به زنان اختصاص داده شده است.

 شورا های مشورتی شاروالی ها برای ایجاد کمیته های کاری همچون خدمات اجتماعی، جنسیت، بودجه، نظارت و ارزیابی و کمیته جوانان تشویق گردیده تا باشد که جلسات منظم دایر و پیشنهادات سازنده را برای شاروالان و شورای مشورتی شاروالیها ارایه بدارند. به تعداد 30 شورای مشورتی شاروالیها در مراکز ولایات ایجاد گردیده و برای سه شهر دیگر نیز کار تاسیس شورا جریان دارد.

اولین جلسه شورای مشورتی شاروالی کندهار

 

جدول تاسیس شورا های مشورتی شاروالیها با تعداد اعضا و کمیته های کاری

شماره

ولایت

شاروالی

تعداد اعضا

کمیته کاری

تاریخ تاسیس

انتخاب دور دوم هیئت رهبری

ملاحظات

1

پروان

چاریکار

24

5

1391/12/24

1393/2/12

 

2

هرات

هرات

33

5

1392/2/28

1393/3/24

 

3

بلخ

مزارشریف

28

5

1392/3/16

1393/6/5

 

4

ننگرهار

جلال آباد

21

5

1392/3/21

1393/8/23

 

5

کندهار

کندهار

27

5

1392/4/9

   

6

لغمان

مهترلام

14

3

1392/8/14

1393/9/12

 

7

پنجشیر

بازارک

18

3

1392/8/15

1393/11/30

 

8

دایکندی

نیلی

15

3

1393/3/12

   

9

بدخشان

فیض آباد

19

4

1393/2/22

   

10

کندز

کندز

26

5

1393/2/31

1394/1/25

 

11

سمنگان

ایبک

18

4

1392/9/7

1394/1/26

 

12

بامیان

بامیان

15

3

1393/3/14

   

13

سرپل

سرپل

25

5

1392/9/6

   

14

تخار

تالقان

20

5

1393/2/24

1394/1/15

 

15

بغلان

پلخمری

17

5

1392/9/7

   

16

جوزجان

شبرغان

17

4

1392/9/25

1393/9/12

 

17

فاریاب

میمنه

21

5

1392/9/23

1393/12/2

 

18

فراه

فراه

21

5

1392/9/13

   

19

غور

فیروزکوه (چغچران)

14

3

1392/9/13

   

20

بادغیس

قلعه نو

15

3

1392/9/13

1393/12/2

 

21

نیمروز

زرنج

15

3

1392/9/10

   

22

زابل

قلات

       

بنابر معاذیری ایجاد نشده

23

ارزگان

ترینکوت

26

5

1392/9/8

   

24

هلمند

لشکرگاه

27

5

1393/1/9

1393/10/3

 

25

نورستان

پارون

       

بنابر معاذیری ایجاد نشده

26

کنر

اسعد آباد

22

5

1392/8/13

1393/9/12

 

27

خوست

خوست

22

5

1392/8/13

   

28

پکتیا

گردیز

22

5

1392/11/12

1393/11/12

 

29

غزنی

غزنی

24

5

1392/9/8

   

30

وردک

میدان شهر

18

3

1392/8/13

1393/9/19

 

31

لوگر

پل علم

21

5

1392/8/13

   

32

کاپیسا

محمودراقی

16

3

1392/8/12

1393/11/8

 

33

پکتیکا

شرنه

       

بنابر معاذیری ایجاد نشده