پالیسی ها

پالیسی: مجموعه تصمیمات که به شکل مقررات و دستورات به اجرا در میاید ودارای تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم بالای همه شهر وندان است. 

شما میتوانید پالیسی های مورد نیاز خویش را با فشار دادن روی گزینه مورد نظر، پالیسی را دریافت نمائید.

یاد داشت: متن پالیسی بر بنیاد نسخة اصلی است.