پالیسی ها و اسناد تقنینی و اداری

قانون شاروالیها

اداره شاروالی و شاروال ماموریت و وظایفی که در قانون توشیح شده سال 1379 شاروالی ها  برای اداره و مدیریت شاروالی تسجیل یافته انجام میدهند، این قانون به ادامه سلسله قوانین تقریباً یک قرن گذشته ازسلطنت شاه امان الله خان بدینسو جایگزین قوانین قبلی گردیده است.  طرح قانون جدید شاروالیها که در روشنایی پالیسی ادارات محلی منتشره سال 1389 ترتیب گردیده و در زمان تحریر در کمیته تقنین شورای وزیران تحت غور قراردارد.

بر مبنای قانون نافذه شاروالیها در حال حاضر، شاروالی ها شخصیت های حقوقی حکمی عامه اند که برای تامین رفاه شهروندان عرضه خدمات مینمایند.

 

پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی در مورد شاروالیها

اداره مستقل ارگانهای محلی ذریعۀ فرمان شماره 1047 در سال 1387 مکلف به ترتیب پالیسی گردید که در اثر آن پالیسی ادارات محلی تدوین و از سال 1389 در حال تطبیق بوده و قرار است که در سال 1393 بازنگری گردد.

 

تساوی جنسیت

شاروالیها مانند سایر ادارات دولتی راه طولانی را جهت رسیدن به استخدام 30 فیصد زنان که در سند اهداف انکشافی هزاره الی سال 2020  میلادی مطابق به 1399 شمسی تعیین گردیده برسند. صرفاً در بعضی از شاروالیهای مراکز ولایات بیش از 10 فیصد کارمندان اناث استخدام شده اند (در سال 1392 در شاروالی فیض آباد، مزارشریف، شبرغان، میمنه و چاریکار) و بیشترین این کارمندان در بست های پایین وظیفه اجرا میدارند. شاروالی شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی تنها شاروالی بود که شاروال زن در آن برای مدتی وظیفه اجرا نموده است. این نمایانگر حقایقی است که مشکلات شاروالیها در راه رسیدن به هدف تعیین شده را نشان میدهد.

  در سال 1392 ریاست عمومی امور شاروالیها قادر به طرح و ترتیب رهنمود تساوی جنسیت در شاروالیها گردید (ضمیمه 1) که به مسایل جنسیت و وضعیت زنان کارمند در شاروالیها رسیدگی و آگاهی داده شود. در همین سال گروپ ارتباطی جنسیت در معینیت شاروالیها با حمایت یونت جندر اداره مستقل ارگانهای محلی ایجاد گردید. این گروپ روی ساختن شبکه زنان کارمند در شاروالیها به تاسی از رهنمود تساوی جنسیت تمرکز نموده است.

 

ارتقای ظرفیت

اجراآت شاروالیها قویاً منوط به ظرفیت در کارمندان شاروالی ها بشمول شاروالان و همچنان کارمندان معیتیت شاروالیها میباشد. بدین ملحوظ ارتقای ظرفیت اولویت عمده در شاروالیها در سطح ملی بوده که به اساس پلان ترتیب شده برای شاروالیها مطابق به کتگوری های آنها به پیش برده میشود.