صفحه اصلی

به صفحه انترنیتی معینیت شاروالیهای اداره ارگانهای محلی خوش آمدید.

معینیت شاروالی ها مسئول حمایت، رهنمایی، رهبری، نظارت و کنترول تمامی شاروالی های افغانستان بدون از شاروالی کابل را دارا میباشد.

جهت معلومات بیشتر لطفاً به ویب سایت معینیت شاروالی ها مراجعه نمائید.