رئیس عمومی امور شاروالیها

رئیس عمومی امور شاروالیها

 آقای عبدالباقی پوپل رئیس عمومی امور شاروالی های افغانستان است.  قبل از احراز این پست، برای مدت 10 سال بحیث مدیر و هماهنگ کننده ارشد برنامه در اداره هبیتات ملل متحد ایفای وظیفه می نمود. آقای پوپل در اداره هبیتات در ایجاد حکومت داری خوب در شاروالی ها بصورت کل، و بهبود مسکن غیر رسمی بصورت خاص، کار نموده است. موصوف در سمت مدیر ساحوی برنامه در جنوب افغانستان، تمام برنامه های چند بعدی هبیتات بشمول برنامه همبستگی ملی 9 ولسوالی را تنظیم و اداره می نمود. آقای پوپل همچنان برای سال های متعدد در مرکز اسکان بشری ملل متحد، و نیز در ادارات یونیسف و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان در کندهار ایفای وظیفه نموده است.