دیدگاه و ماموریت معینیت شاروالیها

دیدگاه    

ایجاد تغییرات مثبت در زنده گی شهروندان افغانستان از طریق فراهم نمودن زمینه شهرنشینی و حکومتداری خوب شهری.

 

ماموریت

معینیت شاروالیها به مثابه تنظیم کننده امور شاروالیهای ولایات و ولسوالیها به تآسی از قانون اساسی ، ستراتیژی انکشاف ملی، قانون شاروالیها و سایر قوانین جاری و نافذه کشور  به گونه اجرا کننده و تحقق دهنده پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی در عمل بوده و رسالت آن پیگیری از مشی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در واحد های غیر بودجوی دولت میباشد.