فعالیت های معینیت شاروالیها

به تاسی از فرمان شماره ۷۳ مؤرخ ۸ سنبله سال ۱۳۸۶  اداره مستقل ارگانهای محلی ایجاد و شاروالیها نیز تحت اثر این اداره فعالیت شانرا تنظیم مینمایند. اداره مستقل ارگانهای محلی مسئولیت تقرر، تبدل و انفکاک شاروالان مراکز ولایات و ولسوالی ها را دارد الی زمانیکه شاروالان انتخابی گردند. شاروالی ها مکلف به ارایه گزارش به معینیت  شاروالیهای اداره مستقل ارگانهای محلی میباشند. صرفاً شاروالی کابل از این امر مستثنی است و به اداره امور ریاست جمهوری گزارش خود را ارایه میدارد.

وظایف عمده معینیت شاروالیها قرار ذیل است:

  • حمایت شاروالیها در عرضه خدمات اساسی اجتماعی و اعمار زیرساختها
  • طرح و تدوین پالیسی ها، مقرره ها و قوانین شاروالیها
  • تسهیل در ترتیب پلانهای استراتیژی و انکشافی شاروالیها
  • نظارت و کنترول امور مالی شاروالیها
  • هماهنگی و سهیم نمودن سکتور خصوصی در رشد اجتماعی اقتصادی وضعیت شهروندان
  • افزونی بخشیدن اشتراک شهروندان در اخذ تصامیم شاروالیها
  • بهبود سیستم های مدیریتی شاروالیها
  • ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالیها

کارمندان

معینیت  شاروالیها توسط ۳۲ تن کارکن خدمات ملکی و ۱۴ تن متخصصان حمایوی توسط دفاتر ملل متحد مدیریت ګردیده و فعالیت مینماید. 

  مردان زنان مجموعه
کارکن خدمات ملکی ۲۸ ۴ ۳۲
متخصصین حمایوی ۱۰ ۳ ۱۳
مجموعه ۳۸ ۷ ۴۵

 

ساختار تشکیلاتی

معینیت شاروالیها دارای ۳ ریاست و هفت آمریت ذیل میباشد:

۱- ریاست عمومی حکومتداری شهری

۲- ریاست عواید، محاسبه و امور اداری شاروالیها

۳- ریاست تخنیکی و مسلکی

۴- آمریت شورا های شاروالی ها و هماهنګی برنامه ها

۵- آمریت حقوق و تقنین

۶- آمریت عواید و محاسبه 

۷- آمریت امور اداری شاروالیها

۸- آمریت خدمات شهری

۹- آمریت پلانهای تفصیلی شهری

۱۰- آمریت انکشاف اقتصادی