دست آورد های معینیت شاروالیها

 برنامه های اولویت ملی با رهبری پروسه کابل برای سالهای 2012 -2014 دیزاین گردید که برمبنای استراتیژی انکشاف ملی افغانستان میباشد که شاروالی ها در دو بخش برنامه های اولویت ملی یکی حلقه حکومتداری و دومی در حلقه انکشاف شهر و زیرساخت ها تحت پوشش قرار گرفته است.  معینیت شاروالیها در حلقه حکومتداری مسئولیت تطبیق امور مربوط به شاروالیها را دارا میباشد.

شاروالی ها علیرغم معضلات سیاسی، برعلاوه از اکمال شاخصه های تعیین شده در پروگرام اولویت ملی دست آورد های قابل ملاحظه یی نیز در مناطق شان دارند. در عرصه های حکومتداری خوب، ارتقای ظرفیت، عرضه خدمات شهری و رشد عواید در بیشتر شاروالیها انکشاف بمشاهده میرسد. علیرغم چالشهای امنیتی و کمبود منابع دولتی، این شاروالیها آغازگر ارایه خدمات اساسی به شهروندان اند. شاروالیهای مراکز ولایات به تناسب شاروالیهای ولسوالی ها فرصت جلب توجه و بیشترین کمک های مؤسسات تمویل کننده را دریافت نموده اند. معینیت شاروالیها جلسات هماهنگی روی مسایل تخنیکی مؤسسات تمویل کننده را ماهوار دایر و از فعالیت ها و تطبیق پروژه ها منجانب مؤسسات تمویل کننده به شاروالیها را وارسی و هماهنگ مینمود. سروی انجام شده در تمامی 181 شاروالی در سال 1392 منبع خوبی برای معینیت شاروالیها جهت برنامه ریزی و هماهنگی بیشتر از حمایت ها میباشد.

معینیت شاروالیها همواره تلاش نموده تا چارچوب قانونی و اداری شاروالیها و همچنان در عرصه ارایه خدمات و تولید عواید  بهبود و انکشاف یابد. میکانیزم گزارشدهی که ایجاد گردیده اکنون در 20 شاروالی در حال تطبیق است.

 

 نمایه و پلان انکشاف اقتصادی برای 26 شاروالی طرح و ترتیب گردید. بودجه 153 شاروالی منظماً و متواتر بررسی و طی مراحل میگردد. در بخش زیرساخت ها پیشرفت های قابل ملاحظه یی صورت گرفته همچون: قیرریزی و جغل اندازی 1100 کیلومتر جاده ها، اعمار بیش از 2000 کیلومتر جویچه ها با 1800 پلچک، اعمار 1910 کیلومتر پیاده رو ها، ساختمان 56 پارکینگ وسایط، اعمار 14 تعمیر اداری شاروالیها، اعمار 129 تشناب عامه، اعمار 9 ایستگاه بس های شهری، احداث 49 پارک تفریحی عامه، اعمار 27 کیلومتر دیوار استنادی، سبزکاری 3.5 ملیون متر مربع ساحات مختلف، تهیه و نصب 890 کثافت دانی، آماده سازی 300 مترمربع جهت دفن کثافات، و جمع آوری بیش از 5 ملیون متر مکعب کثافات. برعلاوه از دست آورد های فوق معینیت شاروالیها توانسته تا کرسی ایرا در کمیته اقتصاد کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان برایش اختصاص دهد.

ثبت و راجستر 500000 ملکیت در شهر ها باعث بلند رفتن عواید شاروالیها در چهار سال اخیر گردیده است. این روند توسط دفتر اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) در شهر کندهار آغاز گردید و به سایر شهر ها نیز توسط مؤسسات همکار توسعه یافت.

بمنظور آماده شدن جهت براه اندازی انتخابات شاروالیها، سرحدات 17 شهر تعیین گردیده و همچنان شورا های مشورتی شاروالیها بحیث بدیل شورای منتخب شاروالی ها الی برگزاری انتخابات ایجاد گردیده است.

در جنب سایر دست آورد ها، رهنمود تساوی جنسیت  طرح ، منظور و به شاروالیها جهت تطبیق اخبار گردید. این رهنمود به علاوه از پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی در مورد منع آزار و اذیت که برای کارکنان این اداره در مرکز و ولایات ترتیب گردیده است، میباشد. گروپ کانونی برای رسیدگی و تطبیق رهنمود تساوی جنسیت در معینیت شاروالیها ایجاد گردید.

تدویر کنفرانس ملی شاروالان مراکز ولایات و ولسوالیها زمینه خوبی برای رهنمایی، تبادل تجارب و ایجاد شبکه های شاروالیها بوده است. بر اساس ارزیابی های راه اندازی شده توسط معینیت شاروالیها برای آنعده شاروالانی که کارکرد خوب داشتند تقدیرنامه ها تفویض گردید تا برای خدمات و اجراآت بهتر تشویق و ترغیب گردند.