در باره معینیت شاروالیها

معینیت شاروالی ها مسئول حمایت، رهنمایی، رهبری، نظارت و کنترول تمامی شاروالی های افغانستان بدون از شاروالی کابل را دارا میباشد.