شاروالی فیض آباد

شهر فیض آباد

فیض آباد مرکز ولایت بدخشان و بزرگترین شهر در ولایت بدخشان افغانستان است،  این شهر تا سال 1680 بنام جوز گو ن یاد میشد (جوزگون  به معنی چهارمغز دره) که در ساحه دشت خم جان موقعیت داشته است. جامع وگیسوی آنحضرت (ص)  به فیض آباد کنونی انتقال داده شد واین شهر به برکت خرقه مبارک پیغمبر (ص) بنام شهر فیض آباد یادشد 

معلومات عمومی د رمورد شهر فیض آباد

ولایت بدخشان  
شاروالی فیض آباد  
مساحت شهر 21 کیلومتر مربع
نفوس ساکن در شهر 63700  
تعداد نواحی شهر 6  
مساحت ساحات رهایشی 572400 متر مربع
مساحت ساحات تجارتی 53640 متر مربع
مساحت ساحات دولتی 77400 متر مربع
مساحت ساحات سبز 300000 متر مربع
مساحت ساحات قابل رشد و توسعه شهری 1090000 متر مربع
طول مجموعی تمامی سرکهای داخل شهر 175 کیلومتر
طول مجموعی پیاده روهای داخل شهر 350 کیلومتر
طول مجموعی جویچه های داخل شهر 350 کیلومتر
مجموعه پلچک های داخل شهر  130  
تعداد مجموعی مارکیتهای تجارتی در شهر 1  
تعداد مجموعی دکاکین در شهر 2220 از جمله 900 تخریب گردیده
تعداد مجموعی مساجد  121  
تعداد مجموعی شفاخانه ها و کلینیک های دولتی  4  
تعداد مجموعی شفاخانه ها و کلینیک های خصوصی   2  
تعداد مجموعی شفاخانه ها و کلینیک های مؤسسات  1  
تعداد مجموعی مکاتب دولتی  28  
تعداد مجموعی مکاتب خصوصی  3  
تعداد مجموعی مکاتب مؤسسات 1  
تعداد مجموعی پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی  1  
تعداد مجموعی پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی  2  
تعداد مجموعی مؤسسات / ادارات دولتی  28  
تعداد مجموعی مؤسسات / ادارات مؤسسات 30  
تعداد مجموعی هوتل ها و مسافرخانه های شاروالی  2  
تعداد مجموعی هوتل ها و مسافرخانه های خصوصی   20  
تعداد مجموعی اصناف 43  

 

تعمیر شاروالی فیض آباد