برنامه شهر

برنامه شهر

قرار است با برقراری دولت منتخب در سال 1393 برنامه دیگری به تعقیب آن تحت عنوان مراکز مستحکم برای توسعه و امید افغانستان (شهر SHAHAR) آغاز گردد. این پروگرام مشابه با پروگرام رمپ اپ بوده و با بودجه تعهد شده 70 ملیون دالر امریکایی صرفاً آنعده شاروالیهای که در مسیر شاهراه حلقوی با ظرفیت رشد اقتصادی اند را تحت پوشش قرار میدهد. بخش های عمده این پروگرام را ارتقای ظرفیت، حکومتداری شهری و رشد عواید شاروالیها تشکیل میدهد.