برنامه های همکار دولت آلمان

دولت آلمان

حمایت حکومت جرمنی به شاروالی های سمت شمال هم از طریق دفتر همکاری های بین المللی آلمان فدرال(GIZ)وبانک انکشافی آلمان(KfW)صورت گرفته است. دفترGIZ- صندوق پالیسی باز مشاورین(OPAF) و همچنان بودجه انکشاف ظرفیت ساحوی(RCDF) را مدیریت مینماید. دفتر صندوق مشورتی پالیسی باز OPAF آمریت احصائیه و گزارشدهی ریاست عمومی امور شاروالیها را با ایجاد بانک معلومات مرکزی ، که حاوی معلومات تمام دیپارتمنت ها و شاروالیها میباشد و به آسانی میتوان معلومات مورد نظر را بدست آورد، مورد حمایت قرار میدهد. دفتر بودجه انکشافی ظرفیت ساحوی RCDF از لحاظ تجهیزات به یکتعداد شاروالیها کمک نموده است. صندوق انکشاف زیرساخت های ساحوی (RIDF) که پروژه های زیرساخت های شهری را اجرا مینماید توسط بانک انکشافی آلمان مدیریت میگردد. برنامه استحکام شمال افغانستان (SPNA) که توسط بنیاد آغا خان ، مؤسسه همکاری تخنیکی و انکشافی(ACTED)، و میرسی کورپس Mercy Corps تطبیق میگردد. مرکز مهاجرت بین المللی و انکشاف (CIM)، عملیات مشترک GIZ و دفتر کاریابی آلمان فدرال، ریاست عمومی امور شاروالیها را با مشاورین و متخصصین از سال 1390 بدینسو حمایت نموده اند.