ریاست عمومی حکومتداری شهری

ریاست عمومی حکومت داری شهری

بیوگرافی 

محمد نصیر حمیدی فرزند حاجی عبدالبصیر متولد ۱۳۶۰ هـ ش در شهر مزارشریف ولایت بلخ؛ دارنده مدرک لیسانس در رشته اداری و دیپلماسی از پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ و ماستری ( از راه دور) در رشته اداره عامه از پوهنتون اندرا گاندی دهلی جدید، هندوستان؛ آموزش یافته در خصوص حکومتداری و انکشاف شهری در اندونزیا، ترکیه و پاکستان و برنامه تبادل راه حل ها در هندوستان
مصروفیت ها و وظایف قبل از ریاست عمومی حکومتداری شهری:

 • سرپرست ریاست عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالی ها
 • مسوول واحد حمایت از شاروالی ها در پروژه حکومتداری محلی UNDP
 • تدریس در پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ، پوهنتون خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی و موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج
 • رئیس و کارشناس ارشد شرکت خدمات مشورتی و ارتقای ظرفیت بهار اندیشه
 • کارشناس مستقل حکومتداری محلی
 • هماهنگ کننده مجمع حکومتداری و انکشاف شهری در برنامه تبادل راه حل- افغانستان UNDP
 • مسوول واحد حمایت از شاروالی ها در برنامه حاکمیت محلی افغانستان UNDP
 • رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی
 • هماهنگ کننده ارشد و سرمربی در پروژه توانبخشی و حمایت زنان در مرکز تعاون افغانستان
 • موسس و رئیس آموزشگاه عالی مدرن در مزارشریف

تألیفات و آثار تحقیقی:

 • کتاب حکومتداری
 • کتاب شهر پاک شهروند سالم
 • گرامر زبان انگلیسی Modern English Grammar
 • سروی و مطالعه شاروالی های افغانستان در ۱۲ سال گذشته
 • کیفیت تدریس و دست آورد های آموزشی در ولایت سمنگان

 

وظایف ریاست عمومی حکومتداری شهری:

اداره، رهبری و تنظیم امور حکومتداری شهرهای کشور جهت زمینه سازی مشارکت مردم، ایجاد شفافیت کاری در امور شاروالیها

مسئولیت های وظیفوی

 • طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعین شده
 • مدیریت طرح پالیسیها ،مقرره ها، لوایح، پروسیجر ها و پلان های تفصیلی و استرتیژیک شاروالیها جهت مدیریت مؤثر امور شهری
 • طرح و انکشاف پالیسیها و طرزالعمل ها جهت ایجادهماهنگی بین ادارات و شاروالی ها
 • حصول اطمینان از طرح و ترتیب پیشنهادات غرض غنامندی، انکشاف و تعدیل اسناد تقنینی شاروالیها نظر به ضرورت جهت هرچه بیشتر قانونمند شدن فعالیت های شاروالیها
 • حصول اطمینان از ترویج و ترغیب فرهنگ مشارکتی و شهر نشینی در بین ساکنین شهر در ولایات و ولسوالیها جهت بهبود وضعیت شهری
 • جلب و جذب همکاری و معاونت مؤسسات دولتی و غیر دولتی غرض بلند بردن ظرفیت کاری کارکنان شاروالیها
 • تأمین ارتباط و هماهنگی با وزارت ها ادارات ذیربط به منظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور مربوط به حکومتداری و مدیریت شهری
 • حصول اطمینان از جمع آوری معلومات ، احصائیه دقیق ، حفظ و نگهداشت و تحلیل ارقام و احصائیه های شاروالی ها جهت مدیریت بهتر مسایل شهری
 • حصول اطمینان از تهیه و ترتیب لوایح و طرزالعمل های کاری ، ایجاد شبکه ها، انجمن ها و اتحادیه شاروالیهای ولایات و ولسوالیها به منظور انسجام بیشتر شاروالی ها
 • حصول اطمینان از ایجاد شورای مشورتی شاروالی ها در سطوح مختلف شهرها (محل، گذر، ناحیه و شهر)
 • ایجاد میکانیزم ها برای شاروالی ها جهت بوجود آوردن زمینه شفافیت کاری و حسابدهی مالی شاروالیها به مردم
 • ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست عمومی
 • مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند
 • ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر

پلان کاری ریاست عمومی حکومتداری شهری
در بخش حکومتداری خوب شهری

 • معیاری سازی گذر ها
 • ایجاد شورای مشورتی شاروالی در شاروالیهای ولسوالی ها
 • ایجاد شورای انکشافی گذر و شورای مشورتی ناحیه
 • ایجاد شورای انکشافی محل
 • ایجاد همکاری با نهاد های جامعه مدنی در شاروالیها جهت نظارت از خدمت رسانی
 • ایجاد میکانیزم تشویق سکتور خصوصی
 • ایجاد و تطبیق سیستم پلانگذاری، تطبیق، نظارت و ارزیابی مشارکتی درشاروالی های ولایتی و ولسوالی
 • ایجاد و تطبیق سیستم فعال و موثر دسترسی عامه و تقویت فرهنگی درشاروالی های ولایتی و ولسوالی
 • ایجاد کمیته هماهنگی شهر در شاروالی های ولایتی
 • ایجاد شبکه حوزه وی شورا های مشورتی
 • تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری
 • راه اندازی نشست های حسابدهی ماهوار در شاروالی های ولایتی و ولسوالی
 • تهیه طرح حکومتداری الکترونیکی
 • تسهیل خواهر شهری
 • ایجاد اکادمی الکترونیکی شاروالیها
 • ایجاد و تقویت بست های حکومتداری شهری در شاروالیها و تهیه لایحه وظایف آنها
 • تهیه تفاهم نامه برای امضا بین وزارت معارف و اداره مستقل ارگان های محلی
 • تهیه تفاهم نامه برای امضا بین وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره مستقل ارگان های محلی
 • تدویر جلسات منظم کمیته کاری تخنیکی
 • تهیه دستنامه موفقیت های شاروالیها در ۱۳۹۵
 • ایجاد کمیته جندر و جوانان در شاروالیها
 • تهیه و راه اندازی برنامه های آموزشی و رهنمایی تخنیکی برای شاروالیها در عرصه حکومتداری شهری (حکومتداری شهری، شورا ها، تقویت فرهنگی، مرکز خدمات مراجعین و جندر)
 • نظارت و تحلیل اجراات شاروالیها در عرصه حکومتداری شهری
 • هماهنگی با برنامه های لوگو و شهر جهت ایجاد کمیته های شاروالی- مکتب
 • هماهنگی با برنامه های حمایوی و شاروالی ها جهت تطبیق موثر برنامه ها و پروژه ها

در بخش پالیسی و تقنین موثر

 • بازنگری قانون جدید شاروالیها
 • همکاری در زمینه تهیه مقرره (تعدیل شده ) برای: صفایی، تنظیف و سرسبزی، تثبیت کرایه ملکیت ها، توزیع و فروش نمرات رهایشی و تجارتی، مشارکت عامه و خصوصی و پالیسی ملی شهری
 • تهیه و ترتیب طرزالعمل مرکز خدمات مراجعین
 • تهیه و ترتیب طرزالعمل رسیدگی به شکایات
 • تهیه و ترتیب رهنمود پلانگذاری مشارکتی
 • تهیه و ترتیب استراتیژی تساوی جنسیت در شاروالیها
 • تهیه و ترتیب استراتیژی ارتباطات معینیت شاروالیها
 • تهیه رهنمود برای حمایت از جوانان در شاروالیها