دیتابیس

معینیت شاروالیهای اداره اگانهای محلی دارای دو نوع دیتابیس بوده قرار آتی: 

جهت ورود به صفحه مرتبط به روی آن کلیک نمائید.