میثاق شهروندی

 

جمهوری اسلامی افغانستان

 

وزارت احیا وانکشاف دهات (MRRD)

و

اداره مستقل ارگانهای محل (ILDG)

 

برنامه میثاق شهروندی افغانستان (CCAP)

 

 

 

 

 

آگست- 2016

 

 

خلاصه اجرایی

میثاق شهروندی CC پیمان همکاری است بین دولت و جوامع. میثاق شهروندی سنگ تهداب دورنمای انکشاف واقعی دولت میباشد. این پروگرام کوشش دولت برای مشروعیت دادن دولت و از بین بردن پاشیدگی ها میباشد. میثاق شهروندی متعهد است که خدمات اولیه را بر اساس اولویت بندی جامعه برای تمام شهروندان افغانستان فراهم نماید. برای اولین بار است که انکشاف شهرها و قصبات افعانستان تحت یک چتر با هم ملحق میشوند. برنامه میثاق شهروندی افغانستان CCAP یک قسمت از برنامه برترملی میثاق شهروندی است که از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان ARTF و بانک جهانی مورد حمایت قرار میگیرد.

اهداف برنامه

هدف انکشافی پشنهاد شده برنامه میثاق شهروندی افغانستان CCAP، بهبود عرصه خدمات از طریق شورا های انکشافی تقویت شده محل و کلاستر میباشد.

اجزای سازنده پروژه

1.      وجوه مالی برای عرصه خدمات در مناطق روستایی و شهری (شامل فضا های سبز، آب و حفظ الصحه، سرک ها درجه سوم و انرژی جدید)

2.      ساختار نهادی (تشکلیلاتی)

3.      نظارت و آموزش علمی

4.      تطبیق و مدیریت پروژه

ترتیبات تطبیقی

وزارت احیا و انکشاف دهات (MRRD) و اداره مستقل ارگان های محل (IDLG) نهاد های اساسی تطبیقی (IAs) برنامه میثاق شهروندی افغانستان CCAP به ترتیب در مناطق روستایی و شهری میباشد.

 

چارچوب مدیریتی محیط زیستی و اجتماعی

 

ESMF چارچوب مدیریت اجتماعی و محیطی

 

RPF چارچوب کاری پالیسی اسکان مجدد