تدویر جلسه هماهنگی برنامه اشتغالزایی د رمعینیت شاروالی ها

تدویر جلسه هماهنگی برنامه اشتغالزایی د رمعینیت شاروالی ها 


جلسه هماهنگی به منظور بلند بردن سطح هماهنگی بین شرکای برنامه اشتغالزایی در تالار کنفرانس معینیت شاروالی ها برگزار گردید در این جلسه محترم عبدالباری احمدزی رئیس عملیاتی بخش شهری برنامه ملی میثاق شهروندی، نماینده گان وزارت خانه ها همچون: وزارت اقتصاد، وزارت خارجه، نماینده شاروالی کابل، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و سایر کارمندان برنامه میثاق شهروندی و اشتغالزایی اشتراک نموده بودند.
در این جلسه روی موضوعات استخدام کارمندان جدید برنامه اشتغالزایی، تکمیل شدن پلان تدارکاتی، پیشرفت کارها تا اکنون و دیگر موضوعات مربوط به پیشرفت این برنامه در ساحات تحت پوشش بحث و گفتگو صورت گرفت.