تدویر ورکشاپ سیستم واحد مدیریت مالی IFMS

تدویر ورکشاپ سیستم واحد مدیریت مالی IFMS

 

 ورکشاپ سیستم مدیریت مالی (IFMS ) به اشتراک عبدالباقی « پوپل » معین شاروالیها، محمدامین «توخی » رئیس عواید، محاسبه واموراداری شاروالیها، وان جیم رئیس برنامه شهر، همکاران تخنیکی آمریت IFMS، مدیران سیستم واحد مدیریت مالی IFMS، مدیران جواز، مدیران IT  و مشاورین سیستم مدیریت مالی  بتاریخ 12 الی 13 برج اسد سال 1398 درهوتل پارک ستار دایرگردید. مجلس باتلاوت کلام الهی ونشرسرود ملی کشور آغاز گردید. محمدامین « توخی » رئیس عواید، محاسبه و امور اداری ضمن خوش آمدید گوئی حاضرین مجلس دررابطه به اهداف برنامه آگاهی داد و محترم  عبدالباقی « پوپل » معین شاروالیها باصحبت های رهنمودی شان مجلس را رسماً افتتاح وبه نصب واستفاده ازسیستم مدیریت مالی درشاروالیها تاکید نموده آن را یک اقدام خوب درجهت تسریع روند کاری، جلوگیری ازفساد اداری، وتامین رضایت همشریان دانست وازتلاش های ریاست عواید، محاسبه واموراداری شاروالیها درراستای نصب سیستم مدیریت مالی درشاروالیها وحمایت تخنیکی برنامه شهر اظهارقدردانی نمود.

 

دراین برنامه اموزش های لازم دربخش های استفاده ازسیستم مدیریت مالی ارائه گردید وهم ونسخه جدید دیتابیس سیستم مدیریت مالی( نسخه 5 ) که نسبت به نسخه قبلی سهولت های بیشتر را درشاروالیها ایجاد میکند شریک شد ونظریات سازنده اشتراک کنندگان دریافت شد.

همچمنان بمنظور تبادل  تجارب مدیران، تشریک دستاوردها و دریافت نظریات مدیران سیستم واحد مدیریت مالی شبکه ملی متخصصان سیستم واحد مدیریت مالی(IFMS) رسما ایجاد گردید، که طی انتخابات شفاف محترم فرید احمد صدیقی از شاروالی قلعه نو به صفت رئیس و عزت الله ورئن ازشاروالی کندهار به صفت معاون اول، عبدالغفور پیروز از شاروالی فراه به صفت معاون دوم و نقیب الله  به صفت منشی انتخاب گردید.

برنامه بعد از تبادل نظر و دریافت نظریات وپیشنهادات کارمندان شاروالیها وپاسخ به سوالات اشتراک کننده گان وتوزیع تصدیقنامه به پایان رسید.