تقدیرازحضورمعین شاروالی ها اداره مستقل ارگانهای محلی و نمایندگی موصوف از سکتور شهری افغانستان