وضعیت حکومتداری شهری شاروالی بازارک بررسی گردید

طی سفر رسمی محمد نصیر حمیدی رئیس عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالیها اداره ارگانهای محلی و عبدالصمد مقصودی رئیس سیستم سازی الکترونیکی شهری، ریاست عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالیها، اداره ارگانهای محلی به تاریخ 6 سرطان سال 1398 به شاروالی بازارک ولایت پنجشیر وضعیت حکومتداری شهری شاروالی بررسی و سفارشات لازم در عرصه بهبود حکومتداری شهری داده شد