برنامه تبادل تجارب و مسابقه ورزشی بین شاروالیهای مهترلام و اسعدآباد

مسابقه ورزشی والیبال و تبادل تجارب به تاریخ 5 سرطان سال 1398 در شهر مهترلام بین شاروالیهای مهترلام و اسعدآباد با اشتراک محمد آصف ننگ والی لغمان، محمد نصیر حمیدی رئیس عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالیها، اداره ارگانهای محلی، شاروالان، جوانان از اقشار مختلف جامعه بخاطر ترویج، تعمیم و فرهنگ سازی هنر ورزش برگزار شد.