بازدید محترم محمدنصیر حمیدی ریس عمومی حکومتداری معینیت محترم امور شاروالیها از شاروالی ولسوالی بلخ

محترم محمد نصیر حمیدی ضمن بازدید از بخش های مختلف شاروالی از راه اندازی انتخابات شاروالی و مجلس شاروالی بلخ در آینده نزدیک صحبت نموده در قسمت تعین سرحدات شهربلخ هدایات مشخص سپرده اند.