رئیس عمومی حکومتداری شهری وضعیت حکومتداری شهری و اجراآت شاروالی ایبک را بررسی نمود

 
 
 
محترم استاد محمد نصیر حمیدی، رئیس عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالی‌های ادارۀ ارگان‌های محلی با معیتی محترم عبدالبشیر راتب، آمر تقنین و حقوق ریاست عمومی حکومت‌داری شهری به‌منظور بررسی وضعیت حکومت‌داری شهری و اجراآت شاروالی ایبک در برابر شاخص‌های حکومت‌داری خوب و نظارت از اثرات قانون جدید شاروالی‌ها طی یک سفر رسمی از شاروالی ایبک بازدید به‌عمل آورد.
حین ورود رئیس ع حکومت‌داری شهری با هیأت معیتی شان، از جانب رئیس و کارمندان ریاست شاروالی ایبک به گرمی مورد پذیرایی و استقبال قرار گرفتند.
محمد نصیر حمیدی، رئیس عمومی حکومت‌داری شهری در نخست طی صحبتی سلام‌ها و تمنیات نیک محترم عبدالمتین بیک، رئیس ادارهٔ ارگان‌های محلی و محترم عبدالباقی پوپل، معین محترم شاروالی‌ها را برای حاضرین تقدیم نموده و هدف سفر خویش را وارسی از چگونگی عملکردهای مدیریت حکومتداری در شاروالی عنوان نمود.
فیروزالدین تگین، شاروال ایبک ابتدا گزارش مفصلی از اجراآت شاروالی ایبک را در بخش‌های حکومت‌داری شهری، مالی و اداری و سکتوری و تخنیکی، پیشکش مجلس نمود.
سپس محترم استاد محمد نصیر حمیدی، رئیس عمومی حکومت‌داری شهری پرسش‌های خویش را از مدیریت‌های عمومی شاروالی ایبک مطرح نموده و تغییرات و اثرات کلیدی قانون جدید شاروالی‌ها را برای حاضرین تشریح و تفصیل نمود.
آقای حمیدی طی نظر سنجی از کارکردهای شاروال از والی مقام ولایت سمنگان طی تماس تیلفونی جویای معلومات شده و نظریات محترم عبداللطیف ابراهیمی والی ولایت سمنگان، شماری از فعالین نهادهای مدنی و تنی چند از اعضای بورد مشورتی شارولی را به‌منظور چگونگی رضایت شان از کارکردهای شاروالی ایبک کسب نمود که در نتیجه مورد استقبال و تمجید نامبرده قرار گرفت.
در فرجام این دیدار آقای حمیدی از واحدهای اداری شاروالی دیدن نموده و از راهنمایی‌های خردمندانهٔ خویش کارمندان را مستفید نمود.