محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالی های اداره ارگان های محلی دست آوردها و چالش های سکتور شهری در افغانستان را در مجمع اسکان بشر ملل متحد بازتاب دادند.

اشتراک فعال محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالی های اداره ارگان های محلی ، به نمایندگی از سکتور شهری افغانستان، در گروپ های تخنیکی اولین مجمع اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) و انعکاس و شریک سازی دست آوردها و انکشافات اخیر افغانستان در عرصه ایجاد بانک زمین، به رسمیت شناختن ساحات غیر رسمی شهری، توزیع سند موقت ملکیت، تقویت حکومتداری خوب شهری، ازدیاد عواید، بهبود خدمات شهری و افزایش رضایت شهروندان و تذکر و برشماری چالش های کلیدی فرا روی شهرها از قبیل عودت بی رویه و سرسام آور مهاجرین از کشورهای پاکستان و ایران و نبود امکانات مالی و تخنیکی برای ایجاد سرپناه برای عودت کنندگان.

در کل، بحث دست آوردها و چالش های سکتور شهری مورد توجه اشتراک کنندگان و تمویل کنندگان قرار گرفت که در واقع می تواند روزنه خوب برای حمایت از سکتور شهری افغانستان باشد.