اشتراک محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالی های اداره ارگان های محلی در مراسم افتتاحیه نخستین اجلاس مجمع اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) در کشور کنیا

 

محترم عبدالباقی پوپل، معین شاروالی های اداره ارگان های محلی، به نمایندگی از افغانستان و سکتور شهری، در مراسم افتتاحیه نخستین اجلاس مجمع UN-Habitat به تاریخ 27 می 2019 مصادف با 6 ثور 1398 در شهر نایروبی کشور کنیا اشتراک نمود. این مراسم توسط رئیس اجرائیه UN-Habitat و معاون دبیرکل سازمان ملل متحد محترمه خانم میمونه محمد شریف افتتاح شد و در آن رئیس جدید مجمع از کشور مکزیک انتخاب گردید. متعاقبا، رئیس جمهور کنیا هیات اشتراک کننده از بیش از 100 کشور جهان را خوش آمدید گفت و نسبت به حضور آنها در کنیا ابراز خرسندی نمود.