اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

 

تاریخ صدور - 25 میزان 1397

 

بدینوسیله به تاسی از فقره ماده چهل و سوم قانون تدارکات  و ماده 5.79 طرزالعمل بانک جهانی به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که برنامه ملی میثاف شهروندی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی در نظر دارد تا قرارداد پروژه خریداری لوازم تخنیکی انجینری دارای کود نمبر CCNPP/IDLG-NCB-G9-2018  را به شرکت محترم شرکت سمارت گروپ (خدمات تخنیکی) دارای جواز نمبر D-39047 - به قیمت مجموعی مبلغ  7,193,000 (هفت میلیون و یک صد و نود و سه هزار) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ده(10) روز کاری طور کتبی توام با دلایل آن به برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی واقع کوچه قصابی شهر نو کابل، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.