اعلانات

  • اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

    رده : عمومی

    تاریخ صدور - 25 میزان 1397 بدینوسیله به تاسی از فقره ماده چهل و سوم قانون تدارکات و ماده 5.79 طرزالعمل بانک جهانی به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که برنامه ملی میثاف شهروندی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی...